Information


Möten och andra aktuella händelser sprids i första hand via FB Visit Haninge .Här publiceras annan officiell information till medlemmar.

Årsmöte 2018

På vårt fjärde ordinarie årsmöte 12 mars 2018 omvaldes Bo Tyrefors, Gålö, till ordförande på ett år.
   Margaretha Picano, Haninge, v.ordf., Thomas Hjelm, Utö sekr, och LO Landin, Dalarö, kassör och registeransvarig, är valda till 2019.
   Sofie Seitamo Mijac, Häringe slott, Leyla Björk, Nåttarö, och Lena Nielsen, Caféet Tyresta by, omvaldes till 2020.
   Till revisorer omvaldes Bengt Carlsson, Sanda gård och Lars-Arne Eriksson, Haninge SOK, revisorssuppleant.
   Till valberedning utsågs Carlo Taccola, Vega Stadshotell, sammankallande, Alexandra Anstrell, Haning, och Qina Hermansson, Ornö.

Läs årsmöteshandlingar 2018, förvaltningsberättelse 2017 m.m. här.

Läs protokoll från årsmötet här.

Väsentliga händelser under 2017

Styrelsen har varit aktiv och haft 4 protokollförda möten underåret. Styrelsearbetet har koncentrerats till följande aktiviteter. 

 • Återupprätta samarbetsavtalet med med Haninge kommun.
 • Ta fram underlag för att söka EU-medel för utbildningsprojekt (kompetenshöjande åtgärder för affärs- och produktutveckling
  inom besöksnäringen i Haninge).
 • Identifiera potentiella turoperatörer för att medverka i
  marknadsdöring av exportmogna produkter
  och förbereda samarbete bl.a. med Stockholm Archipelago
 • Producera ny hemsida och ny Facebook för föreningen.
 • Genomföra utbildning för medlemmar kring gemensam marknadsföring via sociala medier.
 • Möte Mälardalsrådet rörande vattenburen tra

Verksamheten i siffror

Föreningens intäkter är medlemsavgifter på 26.650 kr (fg år 10.200 kr). Årets kostnader är 39.648 kr (fg år 1.186 kr). De ökade kostnaderna gäller arbeten med ny logotype, hemsida, foto och säljmaterial samt satsningen på sociala media. 

Årets underskott på -12.998 kr föreslås av styrelsen överföras i ny räkning (balanserad vinst 26.950 kr).