Förvaltningsberättelse

VISIT HANINGE IDEELL FÖRENING

Visit Haninge Ideell Förening – Förvaltningsberättelse 2016

Org nr 802475-5640

 

Information om verksamheten

Föreningen är en oberoende ideell organisation med uppgift att utveckla besöksnäringen i Haninge. Föreningen bildades augusti 2013 och första ordinarie årsmöte hölls mars 2015.

Vid andra ordinarie årsmötet i februari 2016 valdes Maria Jonasson till ordförande och till övriga ledamöter i styrelsen valdes Lars-Olof (LO) Landin (kassör/register), Thomas Hjelm (sekreterare), Lena Nielsen, Åse Pettersson Borg, Madeleine Rudefors, Michaela Fröstad och Peter Bodor,

Till revisor valdes Bengt Carlsson med suppleant Lars-Arne Eriksson.

Till valberedning valdes Carlo Taccola (sammankallande), Maria Tallen och Pia Nelson Öhnfelt. Som webmaster för hemsidan visithaninge.se fungerar Harriet Lindblom-Strandberg.

Föreningens ändamål

Vara samarbets- och samverkanspartner för kommun, närings- och föreningsliv i frågor som rör besöksnäringen, Initiera, driva och stödja projekt, bidra till utveckling av befintliga och nya besöksmål samt ett lokalt utbud. Driva opinionsbildning, bistå medlemmarna för att kunna erbjuda ett hållbart, informativt och tryggt Haninge.

Medlemskap kan beviljas enskild person, organisationer och företag från det lokala närings- och föreningslivet. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 56 betalande medlemsföretag.

Medlemskap kan beviljas enskild person, organisationer och företag från det lokala närings- och föreningslivet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har samarbetet med Haninge kommun varit mindre aktivt pga Haninge kommuns näringslivsenhet helt förändrats. Den gemensamma styrgruppen, med 3 representanter för respektive part, har haft 3 möten under kalenderåret 2016. Gällande samverkansavtal upphör 2016-12-31. Sedan nya kontaktpersoner på kommunen tillträtt har ett opar informationsmöten hållits. Kommunen publicerar inom kort en ny näringslivsstrategi. Föreningen har varit representerad på kommunens näringslivsdagar.

Styrelsen har genomfört 3 protokollförda möten. Styrelsen har främst koncentrerat arbetet kring ett förslag till ny handlingsplan med ett förslag till en förändrad inriktning av föreningens arbete. Peter Bodor, Michaela Fröstad och Madeleine Rudefors har inte varit aktiva i styrelsen under verksamhetsåret av olika skäl., vilket hämmat styrelsens arbete.

Verksamheten i siffror

Intäkterna i form av medlemsavgifter var 10.200 kr. Kostnaderna var 1.186 kr.

Resultatdisponering

Styrelsen föreslår att årets vinst 9.014 kr överförs i ny räkning.

 

Det egna kapitalet 26.950 kr finns på föreningens bankkonto (se nedan).

 

 

 

Dalarö 18 mars 2017

 

 

Maria Jonasson Lena Nielsen

Ordförande

 

 

Thomas Hjelm Lars-Olof Landin Åse Pettersson Borg

 

 

Visit Haninge Ideell Förening

Adress: c/o EBC, Box 55, 137 25 Dalarö

E-post: info@visithaninge.org

Org nr: 802475-5640 Bankgiro: 255-3287