Årsmöte

VISIT HANINGE IDEELL FÖRENING

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE VISIT HANINGE

24/04-17 Vega Stadshotell 18.00

Närvarande: se bifogad bilaga

 

1. Mötet öppnades av Maria Jonasson.

2. Röstlängden fastställdes

3. Thomas valdes till mötets ordförande och Maria Jonasson till mötets sekreterare

4.Lena Nielsen valdes som justerare och tillika rösträknare

5. Det fastställdes att årsmötet ar utlysts korrekt

6. Dagordningen godkändes.

7. Maria Jonasson redogjorde för förvaltningsberättelsen som lades till handlingarna

8. LO Landin redogjorde för årsbokslutet, som lades till handlingarna

9. Bengt Carlsson redogjorde för styrelsens förvaltning, och konstaterade att det inte varit många transaktioner och att det varit ett manfall från styrelsen under året.

Årsmötet beslutade att följa förslaget till att föra över årets vinst till kommande år.

10. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

11. LO Landin redovisade verksamhetsplanen och berättade om det förändrade styrelsearbetet som påbörjats

Lovisa Lindmark, från Haninge Kommun, berättade om hur www.vivisthaninge.se inte fungerat och det påbörjade arbetet med uppdatering av hemsidan www.haninge.se. Vilket föreningen kommer att ha möjlighet att vara med och påverka.

Lovisa berättade även om en värdskapsutbildning via Stockholm Archiepelago som kommer att påbörjas 8/5

Isa från Pias Resebyrå föreslog till kommande styrelse att anordna gemensam aktivitet med Företagarna och poängterade vikten för föreningen att synas.

Pia Nelson lyfte att Facebook är en mycket bra sätt att nå snabbt ut ill många till en låg kostnad

Bengt Carlsson lyfte frågan var kommersiella evenemang skall synas då detta inte kommer att vara möjligt på haninge.se.

Maria Jonasson lyfte frågan om att se över möjligheten till att bilda Destinationsbolag tillsammans med kommunen framöver

Årsmötet beslutade att den nya styrelsen får ansvar att använda föreningens tillgångar på bästa sätt.

 

12. Inkomna motioner behandlades (se bifogad bilaga)

1.Maria Jonasson har lämnat in motion om att höja medlemsavgiften från 250:- till 450:-

Förslaget bifölls och styrelsen fick i uppdrag att hantera frågan hur mycket som skulle vara serviceavgift och medlemsavgift

2.Maria Jonasson har lämnat motion om ersättning skall utbetalas till styrelsen vid kommande årsmöte för innevarande år, dvs årsmötet 2018 för styrelsen arbete 2017

Diskussion uppstod och Bengt Carlsson föreslog att det skall vara upp till valberedning och revisor att föreslå summa, för årsmötet att besluta.

Föreslaget bifölls i omröstning.

Birgitta Öhman föreslog att ingen ersättning skulle utbetalas, det bifölls inte.

Pia Öhnfeldt föreslog att ersättningen skall beräknas per möte som styrelsen deltar i. Detta bifölls inte.

 

13. Medlemsavgiften fa ställdes till 450:-

14. Val av styrelse

A) Styrelsen storlek skal bestå av sju ledamöter

B) Bo Tyrefors valdes till ordförande på 1 år

C) Val av styrelseledamöter på 2 år:

Thomas Hjelm

Lars-Olof Landin

Margaretha Picano

D) Val av styrelseledamöter 1 år

Sofie Seitamo Mijac

Leyla Björk

Lena Nielsen kvarstår på 1 år till

15. Carlo Taccola avtackade Maria Jonasson avgående styrelseordförande.

16. Mötet avslutades

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Maria Jonasson

Justerare

 

 

Lena Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Haninge Ideell Förening

Adress: c/o EBC, Box 55, 137 25 Dalarö

E-post: info@visithaninge.org

Org nr: 802475-5640 Bankgiro: 255-3287