Styrelse

VISIT HANINGE IDEELL FÖRENING

 

Visit Haninge ideell förening

 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt fyra till åtta övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar permanent eller till enskilda sammanträden. Dessa har yttrande-och förslagsrätt men inte rösträtt. Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år, av dessa ska hälften väljas vartannat år, så inte alla ledamöter byts samtidigt. Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om kandidatur inför nästa mandattid. Valberedningen skall i god tid innan årsmötet meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

Styrelse 2017:

 

Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter

 

Ordförande: Bo Tyrefors

 

Styrelseledamöter på 2 år:

Thomas Hjelm och Lars-Olof (LO) Landin (Omval)

Margaretha Picano (Nyval)

 

Styrelseledamöter på 1 år:

Leyla Björk och Sofie Seitamo Mijac (Nyval)

Lena Nielsen (Kvarstår)

 

Revisor: Bengt Karlsson

Revisorssuppleant: Lars-Arne Eriksson

 

Valberedning:

Maria Tallén (Sammankallande)

Carlos Taccola och Pia Nelson Öhnfelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Haninge Ideell Förening

Adress: c/o EBC, Box 55, 137 25 Dalarö

E-post: info@visithaninge.org

Org nr: 802475-5640 Bankgiro: 255-3287